Dịch vụ

Vai trò của Giám sát viên

AUBC sẽ cung cấp một Giám sát độc lập, chủ động và khách quan.

Chúng tôi mang đến một mục tiêu, cách tiếp cận thương mại đối với vai trò này, trong khi vẫn tuân thủ các điều kiện hợp đồng.

Một nhân viên chuyên môn có trình độ cao, nhưng quan trọng hơn trong vai trò này sẽ được chỉ định trong suốt thời gian của dự án.

Một Giám đốc cũng sẽ được chỉ định cho dự án và sẽ tham gia tích cực để tiếp tục đảm bảo kết quả tốt nhất cho khách hàng.