Dịch vụ

Quản lý chi phí giai đoạn xây dựng

Khi dự án tới giai đoạn xây dựng, AUBC cung cấp quản lý chi phí thông qua đánh giá và đề xuất thanh toán tiến độ hàng tháng và các phát sinh.

Điều này đòi hỏi một phân tích chi tiết của công việc hoàn thành trên công trường chống lại các yêu cầu của Nhà thầu. Các phát sinh được thử thách nghiêm ngặt và các phát sinh tiềm ẩn được nhận dạng.

Một hệ thống báo cáo chi phí chính thức được sử dụng để giữ cho Khách hàng được thông báo về tình trạng của dự án theo từng bước. Các báo cáo chi tiết về chi phí kết thúc dự kiến, giá trị của các công trình được thực hiện cho đến nay, tình trạng các phát sinh, và các khoản dự phòng.

Sau khi hoàn thành dự án, AUBC chuẩn bị tài khoản cuối cùng để kết hợp tất cả các khoản thanh toán đến hạn với chi phí kết thúc của dự án.

Tất cả các quy trình này hoạt động để đảm bảo dự án được phân phối trong ngân sách được đặt ra trong giai đoạn lập kế hoạch chi phí.

Quản lý chi phí trong giai đoạn xây dựng là cần thiết để kiểm soát ngân sách. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì kiểm soát chi phí trong suốt quá trình xây dựng một dự án theo cách có hiệu quả đối với Khách Hàng và công bằng đối với Nhà thầu. Cách tiếp cận quản lý chi phí của chúng tôi bao gồm:

  • Thẩm vấn về tính hợp lệ của các phát sinh mà nhà thầu đệ trình
  • Đánh giá và đàm phán các yêu cầu phát sinh một cách công bằng và hợp lý
  • Theo dõi toàn bộ các phát sinh dựa trên sự phòng ngừa.
  • Cung cấp sớm các lời khuyên về các dự đoán phát sinh trong ngân sách dự án trước khi các nhà thầu đệ trình

Ngân sách dự án được liên tục theo dõi trong suốt quá trình xây dựng và thông tin tài chính được phản hồi đến khách hàng/ các bên liên quan tăng dần trong các báo cáo chi phí cái mà có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu báo cáo của khách hàng cụ thể:

  • Tóm tắt chi phí tổng thể của dự án cho biết tình trạng ngân sách mới nhất (dự toán chi phí dự án ngân sách)
  • Tỷ lệ chi tiêu của khoản dự phòng được trình bày bằng đồ hoạ
  • Chi phí dự án tính đến ngày và dự báo chi phí để hoàn thành
  • Dòng tiền xây dựng phản ánh tiến độ thực tế trên công trường đối với dòng tiền mặt ban đầu do nhà thầu cung cấp
  • Tình trạng các phát sinh bao gồm tất cả các phát sinh được chấp thuận và đang chờ / dự kiến