Dịch vụ

Lập kế hoạch chi phí

Lập kế hoạch chi phí được sử dụng để theo dõi và kiểm soát chi phí xây dựng ước tính của một dự án để đảm bảo bạn có được thông tin chính xác về chi tiêu và tiến độ ở từng giai đoạn

AUBC xem xét bản chất của kế hoạch chi phí tốt là thông qua các lời khuyên về chi phí sớm và chính xác. Điều quan trọng là lời khuyên này chủ động và không phản ứng ngược.

Chúng tôi tin rằng việc lập kế hoạch chi phí luôn phải đi đầu trong việc lập hồ sơ, dẫn dắt nhóm tư vấn thông qua các giải pháp thay thế và các quyết định thiết kế phức tạp cái mà phải được xem xét để đảm bảo giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

AUBC cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch chi phí thông qua tất cả các giai đoạn của dự án từ khi bắt đầu đến đấu thầu và xây dựng.